๑. ชื่อโครงการ แผ่นพับการับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน ๒๕ooo ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทโรงพิมพ์ดีชัย จำกัด
    ๔.๒ บริษัทโฟคัลเลอร์อินเตอร์กราฟฟิกจำกัด
    ๔.๓ วี.พี.กรุ๊ป
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางพรทิพย์  ผอมเส้ง
    ๕.๒ นายพิเชษฐ์  ปานจันทร์
    ๕.๓ นางสุภาพร  บัวเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด