๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างพิมพ์สารวลัยลักษณ์ ประจำเดือนธันวาคม 2559-กัรยายน 2560 จำนวน -๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,o๘o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑o พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๑,o๘o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โรงพิมพ์อักษรการพิมพ์
    ๔.๒ โรงพิมพ์ศิษย์เพาะช่าง
    ๔.๓ โรงพิมพ์ศรีอักษร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๕.๒ นางสมพร  อิสรไกรศีล
    ๕.๓ นายบรรพต  ใบมิเด็น
    ๕.๔ นางสาวชลธิชา  ปานแก้ว
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด