๑. ชื่อโครงการ ระบบสำรองข้อมูลฉุกเฉินเพื่อภัยพิบัติ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๘oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท พี.ที.เน็ตเวิร์ค จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด