๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างถนนเข้าอาคารพลศึกษา จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๕,๔๑o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๗๕,๔๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ชนะพลการไฟฟ้า
    ๔.๒ ธนกฤตไลท์ติ้ง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยมนัตถ์  คงทน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด