๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างผลิตของที่ระลึก โครงการ Walailak Channel จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๓,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๓,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๓. พวงกุญแจยางแกะพร้อมแผ่นรอง จำนวน ๑,ooo ชิ้น ราคาชิ้นละ ๓๘ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ๔.๒ วี.อาร์.เอ็นเตอร์ไพร์ส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายกรกช  บุญอมร
    ๕.๒ นายบรรพต  ใบมิเด็น
    ๕.๓ นางสุภาณี  เพชรานันท์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด