๑. ชื่อโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จำกัด
    ๔.๓ บริษัท พี.ที.เน็ตเวิร์ค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายวิชชุกร  ด่านเดชา
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด