๑. ชื่อโครงการ จัดทำของที่ระลึกสหกิจศึกษา จำนวน ๑๘๓๒ เล่ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๙,๙๙๖.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๗๙,๙๙๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ๔.๒ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
    ๕.๒ นายเอกราช  แก้วเขียว
    ๕.๓ นายอนันต์เดช  ศรีราพร
    ๕.๔ นางสาวภคนิตย์  ออสปอนพันธ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด