๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านแปรรูปอาหาร จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๖๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วัสดุใ ช้ราคาประกาศกระทรวงพาณิชย์
    ๔.๒ ค่าแรง ตามประกาศกรมบัญชีกลาง
    ๔.๓ วัสดุ สืบค้นจากร้านค้าในท้องถิ่นและต่างจังหวัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.นิยม  กำลังดี
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ
    ๕.๓ นายติณห์  เกื้อกาญจน์
    ๕.๔ นายเจริญ  สัณฐมิตร
    ๕.๕ นางสาววันทนี  แก้วเรือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด