๑. ชื่อโครงการ รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๘๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑o มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒,๔๘๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สุพรีมโพรดักส์ จำกัด
    ๔.๒ โตโยต้าสงขลา จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นพ.จรัส  จันทร์ตระกูล
    ๕.๒ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
    ๕.๓ ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
    ๕.๔ อาจารย์ นพ.วีรเธียร  ถวัลย์วงศ์ศรี
    ๕.๕ นางนิภาพร  แก่นเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด