๑. ชื่อโครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac Mini พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๕ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๕,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท สปาร์คบิท จำกัด 137 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา
    ๔.๒ บริษัท Olympus Innovation Technology CO.,LTD อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ. นครศรีฯ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์เจริญพร  บัวแย้ม
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง
    ๕.๓ อาจารย์สุพพัต  รุ่งเรืองศิลป์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด