๑. ชื่อโครงการ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๓,๖oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สปาร์คบิท จำกัด 137 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
    ๔.๒ บ.Olympus Innovation Technology CO.,LTD
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์เจริญพร  บัวแย้ม
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง
    ๕.๓ อาจารย์สุพพัต  รุ่งเรืองศิลป์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด