๑. ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Karger Onling Collection จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓o๗,๔๕๘.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓o๗,๔๕๘.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท KARGER
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๒ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง
    ๕.๓ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด