๑. ชื่อโครงการ แผ้วถางป่าและไถ่ปรับสภาพดิน จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๗,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๕๗,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ค่าจ้างแผ้วถ่างป่า จำนวน ๕๗ ไร่ ราคาไร่ละ ๕,ooo บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,ooo บาท
    ๓.๒ ค่าปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกพืชคลุมดิน(ปุ๋ยพืชสด) จำนวน ๒๘๗ ไร่ ราคาไร่ละ ๖oo บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๒,๒oo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายอำนวย คงทน
    ๔.๒ นายธราวุธ เพชรบูรณ์
    ๔.๓ นายสังเวช เชาวลิต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสตาร์  ดรุมาศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด