๑. ชื่อโครงการ การต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษทางด้านการแพทย์ McGraw - Hill,s Access Medicine เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ธ.ค. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔oo,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท บุ๊คส์โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๒ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๓ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๔ ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
    ๕.๕ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด