๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อหัวฟุตวาล์ว ขนาด 12 นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๘,๔oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ม.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๘,๔oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทชาติเทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัทแซนแมชชีน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายอภิรุณ  บุษยากุล
    ๕.๓ นายภาณุวัฒน์  ช่วยอนันต์
    ๕.๔ นายณรงค์  หีดเสน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด