๑. ชื่อโครงการ สารเคมี จำนวน ๒๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๑o๓.๙๖ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๘,๑o๓.๙๖ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.ดับเบิ้ล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด
    ๔.๒ บ.อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
    ๔.๓ หจก.บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
    ๔.๔ หจก.เปอร์ดานา
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวธัญลักษณ์  พลายด้วง
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
    ๕.๓ นายรักษพล  ก้อนอำพร
    ๕.๔ นางวราภรณ์  ผลสมบูรณ์
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด