๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลฝึกซ้อม จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๗,o๒๑.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๓๗,o๒๑.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทอินจิเนียริ่ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยมนัตถ์  คงทน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด