๑. ชื่อโครงการ เครื่องออกแบบสามมิติ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๑๘,o๘๓.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นีโอเทค จำกัด
    ๔.๒ อีไลฟ์พลัส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ปรัชญา  กฤษณะพันธ์
    ๕.๒ นายฮาเล็ม  ดอเลาะ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด