๑. ชื่อโครงการ หุ่นตรวจการเปิดและความบางของปากมดลูก จำนวน ๑ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๕,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ควอลิไฟด์เทรดดิ้ง จำกัด
    ๔.๒ โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.อภิรยา  พานทอง
    ๕.๒ อาจารย์จิราวรรณ  คล้ายวิเศษ
    ๕.๓ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด