๑. ชื่อโครงการ การบอกรับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร โดยบอกรับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-เดือนกันยายน 2560 จำนวน ๑ ปี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓o,o๙๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓o,o๙๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนายเอี๋ยวบุ๊คซิตี็
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๒ นายสุวัฒน์  เกิดมณี
    ๕.๓ นางสาวจริยา  รัตนพันธุ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด