๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ 6KVA จำนวน 4 เครื่อง จำนวน ๑ งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๖๔o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๕,๖๔o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด