๑. ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศ จำนวน ๒๑ รายชื่อ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๔๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท KARGER
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
    ๕.๒ นางสาวกฤษณา  เสตพงศ์
    ๕.๓ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง
    ๕.๔ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๕ นายสุวัฒน์  เกิดมณี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด