๑. ชื่อโครงการ ไถพรวนปรับพื้นที่แปลงข้าวโพดจำนวน 287 ไร่ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๕,๕๒o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๗๕,๕๒o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ค่าจ้างไถพรวน ด้วยผาน ๓ จำนวน ๒๘๗ ไร่ ราคาไร่ละ ๖๕o บาท เป็นเงินทั้งสิน ๑๘๖,๕๕o บาท และค่าจ้างไถพรวน ด้วยผาน ๗ จำนวน ๒๘๗ ไร่ ราคาไร่ละ ๔๕o บาท เป็นเงินทั้งสิน ๑๒๙,๑๕o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ นายอำนวย คงทน
    ๔.๒ นายธราวุธ เพชรบูรณ์
    ๔.๓ นายสังเวช เชาวลิต
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสตาร์  ดรุมาศ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด