๑. ชื่อโครงการ เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙๙,๙๒๑.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องรับโทรศัพท์แบบ Analog Single Line Telephone จำนวน ๑oo เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑,o๑๖.๕o บาท รวมเป็นเงิน ๑o๑,๖๕o บาท
    ๓.๒ เครื่องรับโทรศัพท์แบบไอพี มาตรฐาน SIP พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ จำนวน ๒o ชุด ราคาต่อหน่วย ๕,๓๓๙.๓o บาท รวมเป็นเงิน ๑o๖,๗๘๖ บาท
    ๓.๓ ลิขสิทธิ์การใช้งาน SIP USER จำนวน ๑๕ User ราคาต่อหน่วย ๖,o๙๙ บาท รวมเป็นเงิน ๙๑,๔๘๕ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เบอร์เซอร์ค เทเลคอม จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรโชติ เทรดดิ้ง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๒ นายทินกร  ปิยะพันธ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด