๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา จำนวน ๑๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๕,๗๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๒๕,๗๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
    ๔.๒ บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอร์ จำกัด
    ๔.๓ ร้านบูรพาเครื่องเขียน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)จรรจิรา  คุ้มสุข
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด