๑. ชื่อโครงการ เก้าอี้สแตนเลสแป้นกลม จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.บัณฑิตสแตนเลส จำกัด
    ๔.๒ บ.ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด
    ๔.๓ บ.วี.เอส.อินเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอรุณ  นาคาพงศ์
    ๕.๒ นางสาวรุ่งฤดี  กิ้มเส้ง
    ๕.๓ นายรักษพล  ก้อนอำพร
    ๕.๔ นายสุทธิพร  คณะโส
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด