๑. ชื่อโครงการ เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๙๙,๘๔๒.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องรับโทรศัพท์สำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน ๕ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๑๖,๒๖๔ บาท รวมเป็นเงิน ๘๑,๓๒o บาท
    ๓.๒ ลิขสิทธิ์การใช้งาน SIP USER จำนวน ๔๕ License ราคาต่อหน่วย ๖,o๙๙ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗๔,๔๕๕ บาท
    ๓.๓ เครื่องรับโทรศัพท์แบบไอพี จำนวน ๔o เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๕,๘๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๕,๔oo บาท
    ๓.๔ อุปกรณ์ FAX Over IP จำนวน ๓ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๘๘๙ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๖๗ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๒ นายทินกร  ปิยะพันธ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด