๑. ชื่อโครงการ เครื่องรับโทรศัพท์ จำนวน ๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๙๙,๘๔๒.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เครื่องรับโทรศัพท์แบบไอพี จำนวน ๔o เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๕,๘๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๕,๔oo บาท
    ๓.๒ อุปกรณ์ FAX Over IP จำนวน ๓ ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๘๘๙ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๖๖๗ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๒ นายทินกร  ปิยะพันธ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด