๑. ชื่อโครงการ ระบบบันทึกเวลาการทำงานและควบคุมการเข้าออกประตู จำนวน ๑๖ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๘๗,๙๒o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อีลิท วอฟท์เทค จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ยูเนี่ยน เทค ซิสเท็ม จำกัด
    ๔.๓ บริษัท แฟนแทสติกซอฟท์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นางสาวประไพศรี  เหล่าทองมีสกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด