๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๗,๕๖๑.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๘๗,๕๖๑.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ กรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสกล  อนันตเสรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด