๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๒,๓oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๗๒,๓oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)จรรจิรา  คุ้มสุข
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด