๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบรืการเก็บขยะ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๒,๓๕๑.๒๒ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๑๒,๓๕๑.๒๒ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท วี.อาร์.แมเนจเมนท์.เซอร์วิส.จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ท.บุณยสิทธิ์  ไตรสุวรรณ
    ๕.๒ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด