๑. ชื่อโครงการ ซื้อพัสดุสำนักงานสำหรับโครงการจัดตั้งสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,o๘o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๘,o๘o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
    ๔.๒ ร้านบูรพาเครื่่องเขียน
    ๔.๓ บริษัท ป.รุ่งโรจน์ วินเนอรื จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวปริมประภา  เขมะกะ
๖. ไฟล์แนบ
     ราคาต่อหน่วยของพัสดุแต่ละรายการ
พิมพ์ ปิด