๑. ชื่อโครงการ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่โบราณสถานตุมปัง จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗o,๙๑o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๗o,๙oo.๗๓ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ค่าวัสดุอ้างอิงราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ๔.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น
    ๕.๓ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
    ๕.๔ นางมัลลิกา  คุณารักษ์
๖. ไฟล์แนบ
    
พิมพ์ ปิด