๑. ชื่อโครงการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๗,๙๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โอเอเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
    ๔.๒ หจก.ชัยทวีการช่าง
    ๔.๓ เอดับเบิ้ลยูพลัส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปราถนา  ศรีทับ
    ๕.๒ นายธมยศ  ไกรนรา
    ๕.๓ นางจรรยพร  ขาวคง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด