๑. ชื่อโครงการ ปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๓๕o ปก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙๙,๗oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(องค์การค้าของ สกสค.)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางวารุณี  ยอดราช
    ๕.๒ นางเรวดี  คองประชุม
    ๕.๓ นางสาวมยุรา  เรืองประเสริฐ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด