๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อถังขยะภายในอาคารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ 492200
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๒,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บจก.ชินเตอร์โปรดักส์ 105/428 ซ.เคหะร่มเกล้า29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายวิชัย  รอดทุกข์
    ๕.๒ นายสมพร  ยิ้มปาน
    ๕.๓ นายอุทัย  แกล้วกล้า
๖. ไฟล์แนบ
     แบบและคุณลักษณะ
พิมพ์ ปิด