๑. ชื่อโครงการ ค่าบำบัดและกำจัดของเสียจากห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๔,๘๒๕.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖๔,๘๒๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    ๔.๒ บ.อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช
    ๕.๒ นายชุมพล  คงนคร
    ๕.๓ นางคอลีเยาะ  สาแมง
    ๕.๔ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา  จันทร์นาม
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด