๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๓o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกทเซ็นเตอร์
    ๔.๒ ร้านแอดคอม
    ๔.๓ บริษัทสงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด
    ๔.๔ บริษัทเอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์
    ๕.๓ อาจารย์ ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด