๑. ชื่อโครงการ จัดทำโล่ที่ระลึกมอบแก่ผู้อุปการะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,๔๑o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕o,๔๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ โล่อคริลิคพร้อมฐานประกอบแบบพิเศษ - ขนาด ๗ นิ้ว จำนวน ๓๒ อัน หน่วยละ ๑,๔๓o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จำกัด
    ๔.๒ หกกรกรณาธิการ (666) หาดใหญ่
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวประภา  มายิ
    ๕.๓ นางสาวปิยวรรณ  คงอินทร์
    ๕.๔ นางสาวขวัญใจ  นัคราเรือง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด