๑. ชื่อโครงการ เครื่่องเลื่อยวงเดือน จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๔,๑๒๓.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๑.เครื่องเลื่อยวงเดือน ๑ เครื่อง ๑o๒,๑๒๗ บาท
    ๓.๒ ๒.โบลเวอร์ดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ๑ ตัว ๒๑,๙๙๖ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ วายเอชเอ็มกรุ๊ป จำกัด
    ๔.๒ จุริรคอร์ปอเรชั่น จำกัด(สำนักงานใหญ่)
    ๔.๓ เอ็ม.พี.ที.ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
    ๕.๒ นายวัชรินทร์  คงสวัสดิ์
    ๕.๓ นายวีระชาติ  รานวล
    ๕.๔ นายฮาเล็ม  ดอเลาะ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด