๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๗ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๒,๓๗o.๓๒ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๒,๓๗o.๓๒ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ โปรเทคชั่น
    ๔.๒ บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางคอลีเยาะ  สาแมง
    ๕.๒ นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ
    ๕.๓ นางสุวิญญา  ปลื้มถนอม
    ๕.๔ นางสาววิชชุดา  กาฬสิงห์
    ๕.๕ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด