๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.สยามเรปแรป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
    ๕.๓ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด