๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๓ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๖,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอร์เกทเซ็นเตอร์
    ๔.๒ บ.ออฟฟิศ ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๓ ร้านแอ็ดคอม
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๓ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด