๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๕,๔oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๖๔,๑๔๙.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายนันทชัย  ไชยเสน
    ๕.๓ นายสรพงศ์  ทินกร
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด