๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการเก็บขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ 108007.78
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการพัฒนาระบบบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๘,oo๗.๗๘ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๙ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๘,oo๗.๗๘ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท วีอาร์ แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายวิชัย  รอดทุกข์
    ๕.๒ นายธเนศพล  พึ่งญาติ
    ๕.๓ นายอุทัย  แกล้วกล้า
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด