๑. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓o มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๖๙๙,๙๙๔.๖o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ลานนาคอม จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เบอร์เซอร์ค เทเลคอม จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพศาล  พุมดวง
    ๕.๒ นายทินกร  ปิยะพันธ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด