๑. ชื่อโครงการ รายการบ่ายนี้มีคำตอบ 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน ๑ ตอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๑,๙oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๖ ก.พ. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๑,๙oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวจิตตนา  หนูณะ
    ๕.๒ นางสุภาณี  เพชรานันท์
    ๕.๓ นางสมพร  อิสรไกรศีล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด