๑. ชื่อโครงการ เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๔๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เก้าอี้ปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา LSC-o๕ จำนวน ๑oo ตัว ราคา ๒๑oo บาท/ตัว
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวรุ่งฤดี  กิ้มเส้ง
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
    ๕.๓ นางสาวธัญลักษณ์  พลายด้วง
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด