๑. ชื่อโครงการ เก้าอี้อัฒจันทร์ไฟเบอร์กลาสพร้อมกับฐานแป้นยึด จำนวน ๖๗๒ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒o เม.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓๖,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทไฟเบอร์ริส จำกัด
    ๔.๒ บริษัทเอทรอส (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ บริษัทเทคโนโลยี ไฟเบอร์กลาส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ดร.นันทพงศ์  หมิแหละหมัน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด