๑. ชื่อโครงการ หนังสือแนะนำหลักสูตรมหาวิทยาลัย Overview จำนวน ๓๕oo เล่ม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสื่อสารองค์กร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ มี.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๙,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.กรีนโซน อินเตอร์ 2001
    ๔.๒ โรงพิมพ์ลายสือไทย
    ๔.๓ โรงพิมพ์เม็ดทราย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสมพร  อิสรไกรศีล
    ๕.๒ นายกรกช  บุญอมร
    ๕.๓ นายบรรพต  ใบมิเด็น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด